V párové terapii naleznete nové způsoby komunikace pro Váš vztah

Blízký vztah s druhým člověkem s sebou nese řadu výzev. Čím déle jsou spolu lidé ve vztahu, tím náročnějších témat se zpravidla dotýkají. Společný život se neobejde bez ublížení na jedné či druhé straně. Mnohá z těchto ublížení partneři vyřeší sami nebo za pomoci blízkých přátel či rodiny. Někdy však partneři cítí, že ustrnuli na mrtvém bodě a nelze se posunout dále. V párové terapii tento bod společně a citlivě rozkryjeme, aby vztah mohl díky krizi posílit.

Jako párový terapeut Vám pomohu naučit se zvládat vyhrocené konflikty a jednat srozumitelně a bez obviňování druhého. V sezeních párové terapie budeme citlivě otevírat bolavá témata tak, abyste se vzájemně skutečně slyšeli.  

Nevyřešené konflikty mohou působit jako cihly vytvářející zeď mezi partnery, která brání vzájemnému spojení. V párové terapii s vámi budeme tuto zeď pečlivě a citlivě rozebírat, aby se napojení mezi vámi obnovilo. A možná zjistíte, že toto nové spojení může být jiné, hlubší a s větším vzájemným respektem než dříve.

Párová terapie Praha Zdeněk Nový Párový terapeut
 • Komunikační dovednosti

  Naučíme se společně efektivně vyjadřovat vaše potřeby a pocity, abyste si lépe porozuměli a rozhovory nevedly k neproduktivním konfliktům.

 • Obnova vzájemné důvěry

  Každý vztah časem čelí výzvám a ranám. Procesem terapie můžeme tyto rány uzdravit a nastartovat obnovu důvěry, která je pro vztah klíčová.

 • Vzájemná blízkost

  Pokud máte pocit, že se od sebe vzdalujete, v párové terapii můžeme společně objevovat příčiny tohoto vzdalování a hledat cesty zpět k blízkosti, kterou oba toužíte prožívat.

Nabízím Vám bezpečné prostředí, podporující postoj a reflexi pro řešení Vaší partnerské situace. Vztah potřebuje otevřenost a sdílení, aby mohl fungovat. Po mnoha zklamáních, která vztahy s sebou mohou přinést, je tato otevřenost často náročná. Přesto lze k této otevřenosti najít cestu a tím vztahu vtisknout nový směr.

Ing. B.Sc.(Hons.) Zdeněk Nový – párový terapeut

Některé náročné situace se partneři naučili již během soužití řešit a vědí jak na ně. Někdy je však potřeba pohled třetí osoby, která pomůže nasměrovat diskusi a tím se pohnout z místa. Párová terapie je prostorem, kde má každý z partnerů prostor být vnímán tím druhým.

Čím více otevřenosti oba partneři projeví, tím hladčeji a efektivněji terapeutický proces postupuje. V rámci párové terapie budujeme společně důvěrné prostředí, kde můžete bez obav sdílet jakékoliv téma či obavu. Naučíme se spolu technikám komunikace, díky nimž budete schopni předcházet stagnaci v rozhovorech a efektivně komunikovat i o citlivých a nepříjemných záležitostech.

„Problémy vztahů mohou být mosty k hlubšímu porozumění a intimitě, nikoli překážky.“

Harville Hendrix

„Láska je skvělý učitel. Učí nás být tím, co jsme a být většími, než jak jsme.“

Rainer Maria Rilke

„V párové terapii nejde o to najít viníka, ale o to naučit se společně růst.“

Důležíté uvědomění

Jako párový terapeut přistupuji k vašemu vztahu s otevřeným a nestranným pohledem. Mým cílem je vést vaši diskusi směrem k vzájemnému porozumění a hledání řešení. Pomáhám vám identifikovat překážky, které mohou stát v cestě vaší blízkosti, a nabízím nástroje pro překonání apatie či nesouladu.

V každém vztahu přijdou chvíle, kdy se zdá, že jsme narazili na křižovatku nebo dokonce slepou uličku. Tyto momenty, ačkoli mohou být bolestivé, mohou být také zlomovým bodem k novému porozumění a blízkosti. Párová terapie nabízí prostředí, kde můžete společně s partnerem objevovat hlubší významy těchto chvil a učit se, jak z nich tvořit mosty k silnějšímu a hlubšímu spojení. A při tom všem můžete objevit i hlubší pochopení sebe sama.

Více o ceně a pravidlech.

Párový terapeut Zdeněk Nový Párová terapie

V párové terapii směřujeme k jádru problémů, nikoliv pouze k jejich povrchním projevům. Díky hlubinnému přístupu můžeme objevit a zpracovat skutečné kořeny vašich výzev ve vztahu.

Párová terapie nabízí klidný přístav, kde můžete společně zkoumat a léčit rány. Tím otevíráte dveře hlubšímu porozumění a harmonii ve vašem vztahu.

Oceňuji odvahu všech párů, kteří se rozhodli vydat na cestu párové terapie. Chápu, že to je velké rozhodnutí. Váš krok je svědectvím hlubokého závazku vůči sobě i svému vztahu. I když se nyní můžete cítit unaveni a zraněni, vaše odhodlání hledat řešení mluví o vaší síle a lásce.

Zdeněk Nový

Často kladené otázky týkající se párové terapie

Jak často bychom měli navštěvovat párovou terapii?

Většina párů začíná s párovou terapií prvních cca 5 sezení s frekvencí jednou týdně. Jakmile se začnou dělat pokroky, můžete přejít na méně častá sezení.

Jaké je první sezení v párové terapii?

Během našeho prvního setkání Vám představím způsob své práce. Pozorně vyslechnu Váš příběh a téma, které si do párové terapie přinášíte. Podíváme se na společně na to, zda jde o téma, se kterým Vám mohu být nápomocen. Zároveň pocítíme, zda jsme si „sedli“ a zda Vám moje asistence na Vaší cestě může být ku prospěchu. Pokud ano, dohodneme si několik následujících termínů setkání, po kterých opět zrevidujeme, zda jsou pro Vás setkání přínosem.

I na prvním setkání je možné ošetřit Váš aktuální stav, pokud to bude situace vyžadovat.

Kdy bychom měli zvážit párovou terapii?

Párová terapie, někdy označovaná jako vztahová terapie nebo manželská poradna, je nástroj, který může pomoci párům řešit problémy, prohloubit svůj vztah a zlepšit vzájemné porozumění. Pokud se ptáte, kdy je správný čas pro párovou terapii, zde je několik situací a příznaků, které mohou naznačovat, že by bylo užitečné zvážit odbornou pomoc:

 • Komunikační problémy

  Pokud zjistíte, že vaše konverzace s partnerem často končí hádkou nebo nedorozuměním, nebo naopak pocítíte, že ve vašem vztahu panuje ticho a vyhýbáte se důležitým tématům, terapie vám může pomoci najít nové způsoby, jak efektivně komunikovat.

 • Nedůvěra a zrada

  Problémy jako nevěra, lži nebo zraňující tajemství mohou vést k hlubokým emocionálním ranám. Párová terapie může poskytnout bezpečný prostor k prozkoumání těchto otázek a hledání cest k uzdravení.

 • Sexuální neshody

  Pokud máte s partnerem odlišné potřeby nebo očekávání v sexuální oblasti, může párová terapie pomoci otevřít kanály komunikace a hledat společnou cestu, ve které se budete cítit spokojeně.

 • Rozdílné životní cíle

  Pokud zjišťujete, že vaše vize budoucnosti nebo hodnoty se liší od vašeho partnera, je důležité tyto rozdíly probrat a hledat postoj, ve kterém Vám bude dobře.

 • Opakující se konflikty

  Pokud se zdá, že stále znovu a znovu procházíte stejnými argumenty bez nalezení řešení, může párová terapie poskytnout náhled a nástroje k řešení těchto konfliktů.

 • Velké životní změny

  Události jako narození dítěte, ztráta práce, stěhování nebo smrt v rodině mohou vyvolat stres a napětí ve vztahu. Párová terapie může pomoci párům navigovat těmito změnami společně.

 • Pocit oddálenosti

  Pokud máte pocit, že jste se od svého partnera emocionálně vzdálili, může terapie pomoci obnovit pocit blízkosti a spojení.

 • Osobnostní rozvoj

  Vztah je silný podnět pro osobnostní rozvoj. Ve vztahu se často dotýkáme našich nejhlubších individuálních zranění a témat. V párové terapii můžeme dění ve vztahu využít pro individuální růst

Jak dlouho trvá párová terapie?

Délka párové terapie se může lišit v závislosti na konkrétních potřebách a cílech každého páru. Některé páry mohou pocítit zlepšení po několika sezeních, zatímco jiné mohou potřebovat delší dobu. Pracuji hlubinným způsobem, který pár vede ke kořenům potíží a tím neodstraňuje pouze symptomy. Zaměřuji se na nevědomé motivy a vzorce, které mohou ovlivňovat vztah.

Jaký je cíl párové terapie?

Cíl párové terapie je pomoci párům dosáhnout lepšího porozumění, komunikace a intimity ve svém vztahu. Má to několik klíčových aspektů:

 • Zlepšení komunikace

  Párová terapie často zaměřuje na vytváření efektivních komunikačních dovedností, takže si partneři mohou navzájem vyjádřit své potřeby, pocity a obavy bez strachu z odsouzení nebo kritiky.

 • Prohloubení porozumění

  V průběhu párové terapie se páry učí rozpoznávat a chápat hlubší vzory a dynamiku svého vztahu. To může zahrnovat rozpoznání nevědomých motivů, které vedou k určitému chování, nebo rozpoznání vzorců, které se vytvořily v dětství a které ovlivňují vztahy v dospělosti.

 • Řešení konfliktů

  Terapeut pomáhá párům vyvinout strategie a nástroje k řešení konfliktů. Místo toho, aby se vyhýbali konfliktům nebo je nechali eskalovat, se páry učí, jak se s nimi vyrovnat konstruktivním a zdravým způsobem.

 • Obnovení důvěry

  V případě zrady nebo nedůvěry může být jedním z hlavních cílů terapie obnovení důvěry. To může zahrnovat práci na odpuštění, porozumění příčinám zrady a vytváření nových závazků.

 • Posílení intimity

  Podpora terapie může pomoci párům znovu objevit a prohloubit svou emocionální a fyzickou intimitu, učit se nové způsoby, jak být spolu v kontaktu a sdílet své životy.

 • Příprava na budoucí výzvy

  Párová terapie může také sloužit jako nástroj pro přípravu na budoucí životní změny, ať už jde o příchod dítěte, důchod nebo jakoukoli jinou životní etapu.

 • Osobnostní rozvoj

  Vztah je silný podnět pro osobnostní rozvoj. Ve vztahu se často dotýkáme našich nejhlubších individuálních zranění a témat. V párové terapii můžeme dění ve vztahu využít pro individuální růst

Je párová párové terapie důvěrná?

Ano, párová terapie je postavena na principu důvěrnosti. Pároví terapeuti jsou eticky zavázáni chránit soukromí klientů a nesdělovat informace o léčbě bez jejich souhlasu. Bezpečí je jeden z klíčových elementů v párové terapii.

Jak dlouhé je sezení v párové terapii?

Obvyklá délka párové terapii sezení je 1 hodina a 30 minut. Párový terapeut je zodpovědný za dodržení času konce sezení. Někdy je možné dohodnout se na minimální délce sezení s tzv. otevřeným koncem. To znamená, že čas konce sezení je řízen právě probíhajícím procesem.

Je normální mít po párové terapii emoční nebo tělesné reakce?

Ano, v rámci párové terapie může docházet k emočním a tělesným projevům, což je přirozená reakce těla na proces uzdravení. V terapii i po ní přicházejí jak prožitky úlevné, tak náročné. Vše je součástí léčebného procesu.

Musíme něco konkrétního udělat nebo mít před začátkem párové terapie?

Před začátkem terapie je dobré být otevřeni procesu, shodnout se na tom, že chcete oba dva projít procesem párové terapie. Vaše aktivní účast je klíčová pro úspěch párové terapie.

Můžeme chodit na terapii, i když nejsme manželé?

Samozřejmě, terapie je otevřena všem párům, ať už jsou manželé, snoubenci, dlouhodobí partneři nebo v novém vztahu.

Je možné se zapojit do individuální terapie a zároveň do párové?

Ano, někdy může být pro jednotlivce užitečné kombinovat individuální a párovou terapii, aby se zaměřili na osobní problémy a zároveň na problémy vztahu.

Má smysl chodit na terapii, když jsme oba přesvědčeni, že se rozvedeme?

Párová terapie může být užitečná i v situaci, kdy se páry rozhodují rozvést, protože může pomoci lépe porozumět důvodům rozchodu a proces může proběhnout harmoničtěji. Případně může dojít k přehodnocení stanoviska na základě hlubšího porozumění.

Jaký je postup, pokud chceme ukončit párovou terapii?

Pokud se rozhodnete ukončit párovou terapii, je dobré to prodiskutovat s párovým terapeutem, aby bylo možné řádně zhodnotit dosažený pokrok a stanovit plán pro budoucnost.

Co když se během terapie necítím pohodlně?

Je důležité o svých pocitech mluvit. Pokud se cítíte nepohodlně, měli byste to sdělit, abychom mohli upravit přístup a zajistit, abyste se cítili lépe. Také se v párové terapii mohou objevit nepříjemné pocity plynoucí z Vašeho životního příběhu. Právě tyto pocity společně zpracujeme, aby Vám nadále nekomplikovaly Váš (partnerský) život.

Můžeme mít několik párových terapeutů najednou?

Někdy můžete mít pocit, že párová terapie nepostupuje takovým směrem a nebo tak rychle, jak byste si přáli a získat dojem, že více terapeutů by mohlo proces urychlit. Je však prospěšné soustředit se na práci s jedním terapeutem, aby se vytvořila důvěra a kontinuita a proces mohl být patřičně hluboce léčivý.

Budeme muset mluvit o naší sexuální historii?

Pouze pokud je to relevantní pro problémy, které vás přivedly do párové terapie.

Co když si myslíme, že naše problémy nejsou „dost vážné“ pro párová terapii?

I zdánlivě „menší“ problémy mohou vést k větším svárům v budoucnosti. Je vždy lepší řešit problémy dříve, než se stanou vážnějšími.

Jaký je rozdíl mezi párovou terapií a rodinnou terapií?

Párová terapie se zaměřuje především na vztah mezi dvěma partnery, zatímco rodinná terapie zahrnuje širší rodinný systém a dynamiku.

Co když můj partner nechce jít na párová terapii?

Mnoho lidí má obavy z párové terapie. Je užitečné s partnerem prodiskutovat důvody, proč by párová terapie mohla být prospěšná a v případě potřeby začít s individuálními sezeními. Pro pokrok v párové terapii je však důležitý aktivní přístup obou partnerů.

Je možné provádět párovou terapii online?

Ano, v dnešní době je možné provádět párovou terapii online pomocí videokonferenčních nástrojů, což může být výhodné pro klienty, kteří nemohou fyzicky dorazit na sezení.

Veletržní 67, Praha 7 – Letná
Zastávka tramvaje: Kamenická
Parkování: OC Stromovka (1h zdarma)

Zdeněk Nový - Vědomé Žití - Body-psychoterapeut

Zdeněk Nový

Body-psychoterapeut

Pracuji jako body-psychoterapeut ve vlastní praxi. Absolvoval jsem 5 letý psychoterapeutický výcvik se zapojením tělesného prožívání. Více o mně.