Body-psychoterapie Praha
Body-psychoterapie harmonie těla a mysli

Body-psychoterapie

Body-psychoterapie je vědecky ověřený a akreditovaný obor psychoterapie. Spojuje tradiční techniky psychoterapie s důrazem na tělesného prožívaní emocí, počitků a vjemů. Body-psychoterapie efektivně cílí na jádro problému a přináší výsledky skrze aktuální prožitek.

Body-psychoterapie nás vede k hlubokému porozumění a respektu k našemu tělu

Ačkoli naše tělesná moudrost je někdy utlumena zvuky každodenního života, stále v nás rezonuje a čeká na to, až ji znovu objevíme. V průběhu body-psychoterapie se učíme naslouchat tělu, rozpoznávat jeho signály a rozumět našim vnitřním potřebám a hranicím. To nám pomáhá lépe se orientovat ve světě kolem nás a objevovat vlastní vnitřní sílu.

Navázat spojení s vlastním tělem je cesta, na které nás mohou provázet dechové techniky a práce s emocemi. Toto spojení nám umožní lépe rozpoznat a žít svou autentickou podstatu, což vede ke zlepšení kvality života. Začleněním tělesných prvků do terapie prohlubujeme své prožitky a rychleji směřujeme k sebeuvědomění. Body-psychoterapii v ČR zastřešuje akreditovaná Česká Asociace Psychoterapie zaměřená na tělo ČAPZT. Na Evropské úrovní je zastřešována European Association for Body Psychotherapy EABP.

Body-psychoterapeutické techniky je, po Vašem souhlasu, možné zařadit i v našich setkáváních.

Body-psychoterapie Praha Zdeněk Nový Body-psychoterapeut
 • Tělo jako životní kompas

  Naučit se naslouchat svému tělu nám umožní rozpoznat hlubší vrstvy svého nitra a odhalit skryté signály, které nám ukazují správnou cestu v životě. Skrze tělesné vnímání a uvědomování si svých fyzických pocitů můžeme lépe rozumět svým potřebám, touhám a emocím, což vede k moudřejším rozhodnutím a plnějšímu životu.

 • Práce s traumatem

  Skrze tělo se nám otevírá cesta k léčbě hlubokých psychických ran. Zejména ranná traumata jsou přes tělesné prožívání efektivně přístupná, což umožňuje hlubší zpracování skrze ověřené metody, jakými jsou biosyntéza, bioenergetika či práce s všímavostí.

 • Obnova životní energie

  Kvalita našeho životního pocitu je silně spojena s tělesným prožíváním. Body-psychoterapie odbourává zablokované emoce, které omezují náš pocit svobody, lehkosti a prostoru v nás samotných.

V terapii využíváme různé metody, ale stále s ohledem na Vaše aktuální pocity a potřeby. Je důležité, aby tempo a postup terapie odpovídaly tomu, co je pro Vás nyní nejvhodnější. Prioritou není pevně se držet jedné metodiky, ale vždy respektovat a naslouchat tomu, co právě Vy potřebujete.

Ing. B.Sc.(Hons.) Zdeněk Nový – body-psychoterapeut

Body-psychoterapie chápe, že tělesné prožívání souvisí s duševní pohodou

Tato metoda nám umožňuje ponořit se hluboko do našeho vnitřního světa prostřednictvím fyzického těla. Hlavním průkopníkem této disciplíny byl psychiatr Wilhelm Reich z přelomu 19. a 20. století, a jeho význačný žák psychoanalytik Alexander Lowen. Lowen nejenže rozvinul Reichovy teorie, ale byl i živým příkladem jejich účinnosti – svou životní energii a radost si dokázal zachovat až do pozdního věku 97 let.

Koncept body-psychoterapie je založen na vnímání zadržované energie v našem těle, která nás omezuje v naplnění našeho přirozeného vnitřního pohybu a svobody. Jako děti jsme často procházeli situacemi, kde nám nebylo umožněno autenticky prožívat emoce a reagovat na vnější podněty, což v nás zanechalo energetickou stopu. Také v dospělosti jsme naráželi na momenty, kdy pro nás nebylo dostatečné zpracování našich zkušeností. Ať už to byl hluboký smutek, nenaplněný hněv či nespokojenost. Tyto neprožité emoce v nás vytvářejí vnitřní zátěž, omezení, které nám brání žít s lehkostí a nadhledem.

Krok za krokem se soustředíme na budování hlubšího spojení s naším vnitřním já, čímž získáváme pevnější uzemnění a jistotu v sobě samých. To nám umožňuje tlumit nepřetržitý proud myšlenek a posiluje naše vnitřní zakotvení a stabilitu.

V rámci body-psychoterapie se k tradičním psychoterapeutickým technikám, jako jsou profesionální rozhovory, psychologické asociace a imaginace, přidává hluboká práce s tělesným prožíváním. Společně pátráme po způsobech, jak tuto zatěžující energii uvolnit a pustit minulé náročné zkušenosti, aby v nás mohl vzniknout nový vnitřní prostor plný lehkosti a klidu.

Body-psychoterapie obsahuje dechové techniky, práci s hlasem (např. uvolnění skrze různá slova či tóny) a protažení jednotlivých částí těla.

Bioenergetika - uvolnění stresu pro život
 • Budování vnitřní opory

 • Budování zdravé sebehodnoty

 • Uvolnění hlubokých traumat

 • Vnitřní síla i skrze zranitelnost

 • Odvaha jít si vlastní cestou

 • Nalezení (vnitřní) harmonie

 • Nalezení vnitřních zdrojů

 • Osobnostní rozvoj

Body-psychoterapie se nepohybuje pouze na úrovni myšlenkových konceptů a intelektuálního porozumění. Mnohdy jsou naše obtíže a bloky tak hluboko zakořeněné v našem podvědomí a v naší tělesné paměti, že je nemožné je jednoduše „promyslet“ či analyzovat. Namísto pokusu o intelektuální pochopení se v body-psychoterapii snažíme tyto hluboké zranění a zablokované emoce doslova „procítit“. Ve vedeném a bezpečném prostředí terapeutického sezení se můžeme pustit těchto starých a zakořeněných energií, prožít je, uvolnit je a následně načerpat novou energii a pocit uvolnění.

Body-psychoterapie je postupný proces

Během našich setkání Vás provedu technikami, které postupně zařadíte do Vašeho běžného života. Na nich budeme každé setkání stavět a hlouběji kotvit Vaší novou životní zkušenost. Plně respektuji Vaše potřeby a tempo Vašeho procesu.

Deprese, úzkosti a syndrom vyhoření nejsou pouhé psychické poruchy. Jsou to také hlasy a signály našeho hlubšího Já, které se nám snaží něco sdělit. Jsou to obranné mechanismy, jež vznikly jako reakce na některé životní situace, kterým jsme čelili. Místo toho, abychom tyto signály ignorovali nebo je potlačovali, tak nám body-psychoterapie nabízí prostředky k hlubšímu porozumění tomu, co se nám naše tělo a mysl snaží sdělit. Skrze toto hlubší pochopení a propojení s tělem můžete nalézt autentický zdroj vnitřní spokojenosti a klidu. Více v sekci častá témata.

Jako Váš body-psychoterapeut Vás budu doprovázet na Vaší osobní cestě k objevení vlastní podstaty a hluboko uložených vnitřních zdrojů. Na této cestě se společně opřeme o mé zkušenosti a dovednosti získané během pětiletého akreditovaného výcviku v rámci České Asociace pro Psychoterapii Zaměřenou na Tělo.

V body-psychoterapii se budeme potkávat 2 až 4 krát za měsíc, dle našich možností. Počet setkání je pro každého klienta individuální. Vše budeme v průběhu setkávání konzultovat. Budeme citlivě hojit rány utržené během života a hledat zdroje pro spokojenější život.

Více o ceně a pravidlech.

Body-psychoterapie Praha Zdeněk Nový Body-psychoterapeut

Pomocí nástrojů z body-psychoterapie si postupně osvojíte dovednosti, které můžete začlenit do svého každodenního života. Tím se stáváte svým vlastním průvodcem a podporou v osobním růstu.


Často kladené otázky týkající se body-psychoterapie

Je potřeba být na body-psychoterapii nějak zvlášť připraven?

Body-psychoterapie a její techniky nevyžadují zvláštní přípravu. Terapeutický proces vedu tak, aby pro Vás nebyl příliš náročný, ale zároveň vedl tam, kam se dohodneme, že potřebujete. Vše potřebné se bude dít postupně a Vy postupně pocítíte, jak se máte připravit. Body-psychoterapie je přístupná pro lidi všech zkušenostních úrovní.

Co je body-psychoterapie?

Body-psychoterapie je terapeutická metoda, která spojuje tělesné a psychologické aspekty jedince, s cílem dosáhnout hlubokého uzdravení a integrace. Věří se, že naše tělo nese informace o našich emocionálních a psychických stavech, a přístupem k tělesným projevům můžeme lépe rozumět a léčit duševní a emoční problémy.

Jak se body-psychoterapie liší od tradiční psychoterapie?

Zatímco tradiční psychoterapie se často zaměřuje především na mysl a emoce, body-psychoterapie rozšiřuje tuto perspektivu tím, že aktivně zapojuje tělo do léčebného procesu. To zahrnuje vědomé dýchání, pohyb, dotek a další techniky zaměřené na tělesné prožitky a pocity.

Je body-psychoterapie bezpečná?

Když je prováděna kvalifikovaným terapeutem s respektem a citlivostí k potřebám klienta, je body-psychoterapie bezpečná metoda. Je však důležité diskutovat o jakýchkoli zdravotních omezeních nebo obavách před zahájením terapie.

Jaké výhody může mít body-psychoterapie oproti jiným formám terapie?

Body-psychoterapie může nabídnout hlubší pochopení vzorců chování a reakcí, integraci těla a mysli, a může být zvláště účinná u lidí s traumatem. Kromě toho, tím, že se zaměřuje na tělesné projevy, může klientům nabídnout konkrétní nástroje a techniky pro řešení stresu a napětí v těle.

Jak dlouho trvá, než uvidím výsledky z body-psychoterapie?

Stejně jako u většiny terapeutických přístupů, délka trvání a frekvence sezení se liší podle individuálních potřeb a cílů klienta. Někteří lidé mohou pocítit úlevu a pokrok po několika sezeních, zatímco jiní mohou potřebovat více času.

Jak často se chodí na body-psychoterapii?

Obvyklá frekvence setkávání je 2-krát až 4-krát za měsíc dle našich možností. Pokud ale situace neumožňuje jinak, lze setkávání uskutečnit s frekvencí jedenkrát měsíčně.

Je body-psychoterapie kompatibilní s jinými formami léčby nebo terapie?

Ano, mnoho lidí úspěšně kombinuje body-psychoterapie s jinými formami léčby, včetně tradiční psychoterapie, léčby léky, jógy, meditace a dalších komplementárních terapií.

Je normální mít po sezení emoční nebo tělesné reakce?

Ano, v rámci psychoterapie může docházet k emočním a tělesným projevům, což je přirozená reakce těla na proces uzdravení. V terapii i po ní přicházejí jak prožitky úlevné, tak náročné. Vše je součástí léčebného procesu.

Jak body-psychoterapie reflektuje vztah mezi tělem a myslí?

Body-psychoterapie chápe tělo a mysl jako neoddělitelný celek. Věří, že emoční a psychické trauma může být uloženo v těle a může ovlivnit naše fyzické pocity a naopak.

Mohou být techniky body-psychoterapie využity i mimo terapeutickou místnost, např. doma nebo v práci?

Ano, techniky body-psychoterapie mohou být aplikovány v běžném životě. Často doporučuji praktikovat dýchací cvičení, uvědomění si těla nebo jemné pohyby i mimo sezení.

Je body-psychoterapie vhodná pro děti a mládež? Jak se přístup liší v závislosti na věku klienta?

Body-psychoterapie může být upravena pro děti a mládež, s ohledem na jejich specifické potřeby a vývojové stádium. Důraz se klade na hru, pohyb a kreativní vyjádření.

Může body-psychoterapie pomoci při léčbě chronické bolesti nebo jiných tělesných symptomů?

Mnoho lidí hledá body-psychoterapie jako způsob, jak se vypořádat s chronickou bolestí nebo tělesnými symptomy, které mohou mít psychosomatický původ. Klientova potíž většinou spočívá v neuvolněné energii v mysli a těle. Tu se v sezeních snažíme rozpustit.

Jaké jsou druhy body-psychoterapie?

Body-psychoterapie, také známá jako somatická psychoterapie, se stala populární v posledních desetiletích, a je spojena s výzkumem v oblasti neurovědy, traumatu a vývojové psychologie. Existuje několik studií a výzkumů, které se zabývají účinností body-psychoterapie:

 1. Polyvagální teorie: Dr. Stephen Porges představil polyvagální teorii, která zkoumá, jak nervový systém reaguje na stres a trauma. Jeho práce poskytla hluboký vhled do toho, jak tělo reaguje na hrozbu a jak body-psychoterapie může pomoci při regulaci autonomního nervového systému.
 2. Neuroplasticita: V oblasti neurovědy byl prokázán koncept neuroplasticity, který ukazuje, že mozek je schopen se měnit a adaptovat na základě zkušeností. Body-psychoterapie může podporovat takové změny prostřednictvím tělesného uvědomění a pohybu.
 3. Výzkum traumatu: Dr. Bessel van der Kolk, autor knihy „Tělo sčítá rány“, provedl řadu studií o traumatu a jeho vlivu na tělo. Jeho práce ukazuje, jak somatické techniky mohou pomoci při zpracování a integraci traumatu.
 4. Randomizované kontrolované studie: Existují randomizované kontrolované studie, které zkoumají účinnost somatických terapií ve srovnání s jinými formami léčby. Výsledky těchto studií často ukazují, že body-psychoterapie může být účinná pro určité skupiny lidí nebo specifické problémy.
 5. Výzkum specifických technik: Některé metody body-psychoterapie, jako je např. Bioenergetika od Alexandera Lowen, nebo SE (Somatic Experiencing) od Dr. Petera Levina, byly předmětem samostatných výzkumných studií, které prokázaly jejich účinnost při léčbě traumatu a dalších duševních zdravotních problémů.

Veletržní 67, Praha 7 – Letná
Zastávka tramvaje: Kamenická
Parkování: OC Stromovka (1h zdarma)

Zdeněk Nový - Vědomé Žití - Body-psychoterapeut

Zdeněk Nový

Body-psychoterapeut

Pracuji jako body-psychoterapeut ve vlastní praxi. Absolvoval jsem 5 letý psychoterapeutický výcvik se zapojením tělesného prožívání. Více o mně.