Psychoterapie nás vede k postupnému hlubší poznání sebe sama.

Život je plný kontrastů. Kromě okamžiků radosti a štěstí nám často klade do cesty různé výzvy, ať už vnější, spojené s našimi vztahy, prací a každodenním životem, nebo vnitřní, kdy čelíme svým vlastním pocitům, obavám a nejistotám. Někdy může být obtížné těmto výzvám čelit a hledat smysluplné cesty, jak se s nimi vyrovnat.

V individuální psychoterapii se nezaměřujeme na to, abychom se vyhnuli všem těžkostem, ale spíše na to, abychom je lépe pochopili a naučili se s nimi vyrovnat. Společně hledáme cesty, jak rozvíjet sebeuvědomění, získávat větší klid v duši a nalézat odpovědi, které nám pomohou lépe se orientovat ve světě kolem nás a v našem vnitřním světě.

Deprese, úzkosti a syndrom vyhoření nejsou pouhé psychické poruchy. Jsou to také hlasy a signály našeho hlubšího Já, které se nám snaží něco sdělit. Jsou to obranné mechanismy, jež vznikly jako reakce na některé životní situace, kterým jsme čelili. Místo toho, abychom tyto signály ignorovali nebo je potlačovali, tak nám psychoterapie nabízí prostředek k hlubšímu porozumění tomu, co se nám duše snaží sdělit. Skrze toto hlubší pochopení a propojení se sebou můžeme nalézt autentický zdroj vnitřní spokojenosti a klidu. Více v sekci častá témata.

„Hledání šťastného života není sobectví, je to důstojné poslání.“

Eleanor Roosevelt

„Seberealizace znamená dosažení štěstí skrze individuální vývoj a růst.“

Erich Fromm

„Hlavním cílem v terapii není vzdělávat pacienta, jak se vyhnout všem nepříjemným věcem, ale naučit ho, jak je přijmout a jak s nimi zacházet.“

Carl Gustav Jung
Psychoterapie Praha Zdeněk Nový Psychoterapeut
 • Období krize

  V psychoterapii Vám poskytnu podporu v těžkých chvílích, abyste našli zdroje a strategie pro zvládnutí bolesti, strachu, úzkosti, deprese, vyhoření, pocitu odmítnutí a osamění.

 • Životní rozcestí

  Když stojíte před důležitými životními rozhodnutími, ať už ve vztazích, v práci či v rodině, v psychoterapii Vám pomohu najít moudrý postoj a jasné směřování vycházející z Vás.

 • Osobnostní rozvoj

  V psychoterapii Vám nabídnu cestu k hlubšímu sebepoznání. Společně zkvalitníme Váš život a vztahy a objevíme Vaše skutečné potřeby pro harmonický život.

V terapii využíváme různé metody, ale stále s ohledem na Vaše aktuální pocity a potřeby. Je důležité, aby tempo a postup terapie odpovídaly tomu, co je pro Vás nyní nejvhodnější. Prioritou není pevně se držet jedné metodiky, ale vždy respektovat a naslouchat tomu, co právě Vy potřebujete.

Ing. B.Sc.(Hons.) Zdeněk Nový – psychoterapeut

Psychoterapeut je průvodcem na cestě zpět k sobě a vlastní podstatě.

V mé terapeutické práci integruji různé metody, kde klíčovou roli hrají spojení mysli, emocí a těla. Usiluji o harmonii mezi strukturovanými postupy různých terapeutických směrů, včetně psychoanalytických metod, biosyntézy a jiných technik zaměřených na tělo. Můj přístup odráží mj. pětiletý akreditovaný výcvik pod České Asociace pro Psychoterapii Zaměřenou na Tělo.

Nabízím bezpečný prostor pro nalezení a poznání sebe sama a naplnění Vašeho smyslu života.

V průběhu psychoterapie si postupně osvojíte dovednosti, které můžete začlenit do svého každodenního života. Tím se stáváte svým vlastním průvodcem a podporou v osobním růstu.

V průběhu psychoterapie se setkáváme 2 až 4 krát měsíčně, podle toho, co nám oběma vyhovuje. Frekvence setkání se přizpůsobuje vašim potřebám a společně ji upravujeme. Spolu s vámi budu pečlivě a s citem pracovat na zraněních z minulosti a hledat cesty k plnohodnotnějšímu životu.

O ceně za sezením a pravidlech se můžete více dočíst zde.

Psychoterapie v Praze Zdeněk Nový Psychoterapeut se zaměření na oblast Body-psychoterapie

Problémy někdy nezmizí bez pomoci. I přesto, že léky a diagnózy mohou být někdy vhodné, nejsou vždy jedinou nebo nejlepší cestou.

Mám terapeutickou i vlastní zkušenost s lidským útrapami. Nabízím citlivý průvod po stezkách duše bez hodnocení, soudů a nálepek. Můj příběh naleznete v sekci o mně.

Zdeněk Nový

Oceňuji odvahu všech, kteří se rozhodli uchopit svůj vnitřní svět do vlastních rukou a vydali se cestou psychoterapie. Chápu, že je to velký krok. Možná se Vám nyní může zdát situace bezvýchodná nebo cítíte hlubokou únavu, Vaše odhodlání situaci řešit svědčí o Vaší vnitřní síle.


Často kladené otázky týkající se psychoterapie

Jaké jsou rozdíly mezi psychoterapií, psychiatrií, poradenstvím a koučingem?

Přijdete-li s potřebou psychoterapie, je naším společným cílem, aby Vám byla poskytnuta co nejlepší péče, která odpovídá Vaším jedinečným potřebám a cílům. Nemám za cíl držet se pevně jednoho terapeutického směru či metody.
Místo toho kombinuji osvědčené metody psychologického poradenství, koučingu a hlubinné psychologie a body-psychoterapie, abychom vytvořili komplexní a přizpůsobený terapeutický koncept.

Rozumím, že někteří lidé mohou hledat konkrétní rady a řešení problémů v reálném životě, zatímco jiní se mohou chtít ponořit hlouběji do svých emocionálních a psychických dynamik. Díky kombinaci metod z poradenství, koučingu a psychoterapie flexibilně přizpůsobujeme přístup, který respektuje a odpovídá specifikám každého jednotlivce.
Naším cílem je vytvořit prostředí, kde se budete cítit podporován(a), slyšen(a) a respektován(a), a kde můžete dosáhnout svých terapeutických cílů, ať už jsou jakékoliv.

Neposkytuji psychiatrickou pomoc. V případě potřeby Vás upozorním na vyhledání psychiatrické pomoci a také mohu doporučit konkrétní psychiatrickou péči. V sekci odoborných kontaktů naleznete mnou doporučené odborníky.

Psychoterapie

 • Definice: Psychoterapie je terapeutický směr, který se zaměřuje na hloubkové prozkoumání myšlenkových vzorců, emocí a nevědomých konfliktů klienta.
 • Metody: Psychoterapeut využívá různé techniky vedení klienta v rozhovoru, relaxace, imaginace k prozkoumání podvědomých procesů a vzorců, které mohou ovlivňovat chování a jeho emoční stav.
 • Vzdělání: Psychoterapeuti mají vzdělání v oblasti psychologie nebo souvisejících oborech a tzv. výcvik, který trvá zpravidla několik let, v němž se psychoterapeut učí technikám pro práci s klienty a se sebou.
 • Zaměření: Důraz je kladen na prohloubení sebepoznání, odhalení hlubinných psychických dynamik a řešení dlouhodobě zakořeněných problémů.

Psychiatrická pomoc

 • Definice: Psychiatrie je lékařský obor, který se zaměřuje na diagnostiku, léčbu a prevenci duševních poruch.
 • Metody: Psychiatři jsou lékaři, kteří mohou předepisovat léky, provádět fyzická vyšetření a doporučovat hospitalizaci v případě potřeby.
 • Vzdělání: Psychiatři absolvují lékařskou fakultu a následnou specializaci se v oboru psychiatrie.
 • Zaměření: Kromě terapie se zaměřují i na biologické aspekty duševních poruch a výzkum v oblasti neurověd.

Psychoterapie je odlišná od psychiatrické pomoci. V psychoterapii léčíme lidskou duši slovem, prostředím v terapii, terapeutickým vztahem a různými technikami daného terapeutického směru. Psychiatrie se spíše zabývá léčením skrze psychofarmaka. V případě nutnosti se psychiatrie a psychoterapie mohou doplňovat. Psychiatr i psychoterapeut by měli být klientem vzájemně obeznámeni o kombinaci léčby.

Psychologické poradenství

 • Definice: Psychologické poradenství je forma profesionální pomoci zaměřená na řešení konkrétních životních problémů, rozhodování a zvládání stresu.
 • Metody: Poradci využívají různé nástroje a techniky, které pomáhají jednotlivcům lépe rozumět svým situacím a vytvářet strategie pro řešení problémů a významných životních rozhodnutí.
 • Zaměření: Poradenství je často krátkodobé, zaměřené na konkrétní problémy nebo situace a nabízí praktické řešení.
 • Doba trvání: Psychologické poradenství může být krátkodobé nebo střednědobé, v závislosti na specifikách problému.

Koučing

 • Definice: Koučing je proces, v němž profesionál podporuje klienta v dosahování konkrétních osobních nebo profesních cílů prostřednictvím poskytování zpětné vazby, strategií a různých nástrojů.
 • Metody: Kouči využívají různé nástroje a techniky, které pomáhají klientům zlepšit své dovednosti, upravit návyky a stanovit si a dosáhnout svých cílů.
 • Zaměření: Koučing je zaměřen na budoucnost a vytváření akčních plánů k dosažení konkrétních cílů. Není primárně zaměřen na řešení duševních obtíží, poruch nebo traumatu.
 • Doba trvání: Koučing je často krátkodobý a cílený na konkrétní problémy nebo cíle.

Jaké je první sezení v psychoterapii?

Během našeho prvního setkání Vám představím způsob své práce. Pozorně vyslechnu Váš příběh a téma, které si do terapie přinášíte. Podíváme se na společně na to, zda jde o téma, se kterým Vám mohu být nápomocen. Zároveň pocítíme, zda jsme si „sedli“ a zda Vám moje asistence na Vaší cestě může být ku prospěchu. Pokud ano, dohodneme si několik následujících termínů setkání, po kterých opět zrevidujeme, zda jsou pro Vás setkání přínosem.

I na prvním setkání je možné ošetřit Váš aktuální stav, pokud to bude situace vyžadovat.

Kdy bych měl(a) zvážit psychoterapii?

Zvážit psychoterapii je vhodné, kdykoliv se cítíte přepracovaně, ztraceně nebo bojujete s duševními zdravotními problémy. Některé obtíže jste si jistě už v životě vyřešili sami, s jinými Vám pomohli Vaši blízcí. Na ty ostatní je tu psychoterapie. Psychoterapie může být vhodná pro jedince s různými problémy, včetně úzkosti, deprese, traumatu, rodinných nebo vztahových problémů a mnoho dalšího. Zároveň je psychoterapie vhodná pro ty z nás, kteří usilují u osobní růst. Psychoterapie poskytuje cenné zrcadlo našeho vnitřního světa.

Jak dlouho trvá psychoterapie?

Délka psychoterapie se může výrazně lišit a závisí na specifických potřebách a cílech každého z nás. Někteří lidé mohou prospěšně využívat psychoterapii po několik týdnů nebo měsíců, zatímco jiní mohou vyhledat dlouhodobější terapeutickou pomoc nebo provázení. Nejčastěji je psychoterapie spíše dlouhodobým procesem probíhajícím v horizontu měsíců.

Jaký je cíl psychoterapie?

Cílem psychoterapie je pomoci jednotlivcům dosáhnout lepší duševní pohody a kvality života. Toto je dosaženo prostřednictvím rozvoje sebeuvědomění, zlepšení komunikačních dovedností, zvládání stresu a učení se způsobům, jak konstruktivně řešit problémy a konflikty.

Je psychoterapie důvěrná?

Ano, psychoterapie je postavena na principu důvěrnosti. Terapeuti jsou eticky zavázáni chránit Vaše soukromí a nesdělovat informace o léčbě bez Vašeho souhlasu. Bezpečí je jeden z klíčových elementů v psychoterapii.

Jak často se chodí na psychoterapii?

Obvyklá frekvence setkávání je 2-krát až 4-krát za měsíc dle našich možností. Pokud ale situace neumožňuje jinak, lze setkávání uskutečnit s frekvencí jedenkrát měsíčně.

Jak dlouhé je sezení v psychoterapii?

Obvyklá délka psychoterapeutického sezení je 50 minut. Jako psychoterapeut jsem zodpovědný za dodržení času konce sezení. Někdy je možné dohodnout se na minimální délce sezení s tzv. otevřeným koncem. To znamená, že čas konce sezení je řízen právě probíhajícím procesem.

Je normální mít po sezení emoční nebo tělesné reakce?

Ano, v rámci psychoterapie může docházet k emočním a tělesným projevům, což je přirozená reakce těla na proces uzdravení. V terapii i po ní přicházejí jak prožitky úlevné, tak náročné. Vše je součástí léčebného procesu.

Musím něco konkrétního udělat nebo mít před začátkem terapie?

Před začátkem terapie je dobré být otevřený procesu a mít ochotu prozkoumávat své prožívání a také propojení mezi tělem a myslí. Vaše aktivní účast je klíčová pro úspěch psychoterapie.

Je psychoterapie bezpečná pro všechny?

Ano, psychoterapie je obecně považována za bezpečnou. Avšak, jako u každé formy pomoci, je důležité, abychom konzultovali Vaše specifické potřeby.

Mohou léky nahradit psychoterapii?

Léky mohou být užitečným doplňkem k psychoterapii, zejména u některých duševních onemocnění. Nejsem odpůrce léků, ale v případě medikace je potřeba ji chápat spíše jako berličku umožňující nabrat síly pro vnitřní práci. Vše je důležité konzultovat s lékařem a psychoterapeutem pro vaši konkrétní situaci.

Jak psychoterapie pomáhá při léčbě úzkosti?

Psychoterapie může pomoci jednotlivcům s úzkostí prostřednictvím řady technik a přístupů, které se zaměřují na identifikaci a řešení základních příčin úzkosti, rozvoj zvládání dovedností a podporu v budování zdravějšího vztahu k sobě samé(mu).

S jakými problémy mohu přijít do psychoterapie?

Do psychoterapie je možné přinést si jakékoliv téma, které Vás trápí. Psychoterapie je místem přijetí. Jsou témata, která se v sezením objevují nejčastěji. Sepsal jsem je v sekci častá témata.

Veletržní 67, Praha 7 – Letná
Zastávka tramvaje: Kamenická
Parkování: OC Stromovka (1h zdarma)

Zdeněk Nový - Vědomé Žití - Body-psychoterapeut

Zdeněk Nový

Body-psychoterapeut

Pracuji jako body-psychoterapeut ve vlastní praxi. Absolvoval jsem 5 letý psychoterapeutický výcvik se zapojením tělesného prožívání. Více o mně.